برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

آرشیو اخبار واحد

کارگاه: مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز ( طراحی ، اجرا و گزارش نویسی)

برگزاری کارگاه مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز ( طراحی ، اجرا و گزارش نویسی)

کارگاه: مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز ( طراحی ، اجرا و گزارش نویسی)

(72)

مهرماه 98

شنبه 6 مهر 1398
کارگاه

برگزاری کارگاه های پژوهشی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش (RDCC):

کارگاه "مرور سیستماتیک"

(169)

کارگاه های دانشجویی

چهارشنبه 7 آذر 1397
کارگاه

کارگاه "جستجوی منابع الکترونیک" ویژه دانشجویان در هفته پژوهش

(115)

برگزار می گردد:

دوشنبه 5 آذر 1397
کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

برگزاری کارگاه های پژوهشی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش (RDCC):

کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

(232)

کارگاه های دانشجویی و هیئت علمی

دوشنبه 5 آذر 1397
ویژه دانشجویان توسط مرکز توسعه وهماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک(سطح 2)

ویژه دانشجویان توسط مرکز توسعه وهماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

(245)

.

يکشنبه 15 بهمن 1396
برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

(288)

...

يکشنبه 7 آبان 1396
برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار LATEX ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

..

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار LATEX ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

(214)

..

سه شنبه 2 آبان 1396