برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی


 
دکتر سکینه حاج ابراهیمی

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
رئیس قطب علمي آموزشی پزشکي مبتني بر شواهد ایران
 
Email: Hajebrahimis@tbzmed.ac.ir
Email: Hajebrahimis@gmail.com
 
تعداد مقالات مروری نظام مند و متاآنالیز:6
Citations : 429
H-index :  9